REGULAMIN Gabinetu Terapii Manualnej Paweł Bergel 

§1 Podstawa prawna 

 1. Gabinetu Terapii Manualnej Paweł Bergel jest firmą, w której świadczone są usługi z zakresu Terapii manualnej, Osteopatii, Naturopatii, Masażu.
 2. Gabinet znajduje się w Dobczycach, przy ulicy Piastowskiej 26B.
 3. Firma posiada wpis do Rejestru CEiDG z dn. 02.02.2018. 

§2 Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług terapeutycznych w ramach wykonywania zawodu Terapeuty manualnego, Naturopaty, Osteopaty, Fizjoterapeuty.
 2. Niniejszy Regulamin znajduje się na stronie internetowej https://pawelbergel.pl w zakładce Regulamin, oraz jest przekazywany każdemu Klientowi podczas pierwszej wizyty w Gabinecie.
 3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego zasad. 

§3 Cele i zadania 

 1. Celem działania Gabinetu jest świadczenie przez wykwalifikowany personel usług z zakresu Terapii manualnej, Osteopatii, Naturopatii, Masażu.
 2. Do zadań Gabinetu należy w szczególności zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług terapeutycznych, z zastosowaniem znanych i sprawdzonych metod terapeutycznych, przestrzeganie etyki zawodowej, działanie promujące profilaktykę zdrowia, przestrzeganie praw Klienta oraz świadczenie usług z uwzględnieniem potrzeb i bezpieczeństwa Klienta. 

§4 Czas i miejsce świadczenia usług 

 1. Gabinetu Terapii Manualnej Paweł Bergel jest otwarty od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych.
 2. Miejscem świadczenia usług terapeutycznych jest siedziba Gabinetu.
 3. Zarówno pomieszczenie Gabinetu, jak i wykorzystywane w nim urządzenia spełniają wymagania, jakim powinny odpowiadać podmioty wykonujące tego typu działalność. 

§5 Zasady rezerwacji i odwoływania wizyt 

 1. Rezerwacji wizyty można dokonać telefonicznie pod nr tel.: 537 637 717 
 2. Istnieje możliwość przeniesienia wizyty na inny termin pod warunkiem dostępności wolnych miejsc i telefonicznym/osobistym uprzedzeniu o zmianie co najmniej 24 godziny wcześniej.
 3. Odwołania wizyty można dokonać telefonicznie/osobiście bez żadnych konsekwencji nie później niż 24 godziny przed umówionym terminem. 
 4. Odwołanie wizyty później niż godzina 19.00 w dniu poprzedzającym termin zabiegu, skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 50% ceny zabiegu. Opłaty należy dokonać osobiście w siedzibie: Gabinet Terapii Manualnej Paweł Bergel 32-410 Dobczyce ul. Piastowska 26B, BLIK, lub przelewem na konto: mBank nr.: 88 1140 2004 0000 3002 7844 5136
 5. W przypadku niestawienia się na umówioną wizytę w ustalonym terminie, bez wcześniejszej informacji o rezygnacji, lub odwołanie wizyty nastąpi w okresie do 1 godziny przed planowanym zabiegiem skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 100% kosztu zabiegu.
 6. Warunkiem umówienia się na kolejna wizytę jest zapłacenie ww. kwoty. 
 7. Warunkiem odstąpienia od pobrania płatności jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego, dotyczący stanu zdrowia z dnia w którym miała odbyć się wizyta.
 8. Koszty zabiegu podstawowego wahają się od 170-200zł w zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu i dodatkowo wykonywanych czynności tj. kinesiotaping, suche igłowanie, pijawki. Dodatkowe koszta doliczane są po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem. Odpłatność za zabieg realizowana jest w sposób gotówkowy, lub bezgotówkowy (BLIK, przelew na konto: mBank nr.: 88 1140 2004 0000 3002 7844 5136 10. Czas trwania zabiegu to 45 minut.
 9. Każda umówiona wizyta w Gabinecie Terapii Manualnej Paweł Bergel jest potwierdzana wiadomością tekstową lub wiadomością głosową wysyłaną do Klienta w dniu poprzedzającym zabieg (z wyjątkiem wizyt poniedziałkowych, które potwierdzane są w piątek). W wiadomości jest informacja o terminie i godzinie umówionej wizyty. Brak kontaktu/potwierdzenia ze strony Klienta celem potwierdzenia/odwołania wizyty skutkuje odwołaniem zabiegu w pełnym zakresie czasowym na jaki był umówiony.
 10. Osoby, które nie szanują naszej pracy i naszego czasu, oraz nie stosują się do Naszego regulaminu, tracą przywilej zapisów co skutkuje odmówieniem wykonania usługi w GTM Paweł Bergel.
 11. Terapeuta ma prawo odmówić wykonania zabiegu bez podania przyczyny. 

§6 Organizacja i przebieg wizyty 

 1. Klient proszony jest o przybycie na wizytę kilka minut wcześniej przed wyznaczoną godziną.
 2. Spóźnienie się na wizytę skutkuje skróceniem czasu terapii.
 3. Podczas pierwszej wizyty zostanie przeprowadzony wywiad i badanie przedmiotowe, a także na ich podstawie, określony cel i plan terapii.
 4. Przed przystąpieniem do terapii Klient wyraża zgodę na jej przeprowadzenie.
 5. Terapeuta może odmówić przeprowadzenia terapii bądź przerwać zabieg, jeśli:
  1. Klient nie zachowuje podstawowych zasad kultury i dobrego wychowania, naruszając godność osobistą terapeuty,
  2. uzna, że zagraża ona zdrowiu Pacjenta,
  3. podczas zabiegu stwierdzi pogorszenie samopoczucia Klienta. 
 6. Do terapii Pacjent nie rozbiera się bardziej niż wymaga tego opracowywane miejsce bólowe.
 7. Gabinet Terapii Manualnej Paweł Bergel nie prowadzi dokumentacji medycznej.
 8. Osoby niepełnoletnie przychodzą na wizytę w towarzystwie pełnoletniego opiekuna. 

§7 Prawa i obowiązki Pacjenta 

 1. W czasie korzystania z usług Gabinetu, Klient ma prawo do:
  1. poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel Gabinetu,
  2. świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,
  3. uzyskania rzetelnej informacji o swoim stanie zdrowia, proponowanych metodach terapeutycznych, następstwach ich zastosowania lub zaniechania,
  4. pełnej dyskrecji jego osoby,
  5. pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegu,
  6. wyrażenia zgody lub odmowy wykonania zabiegu po uzyskaniu odpowiednich informacji. 
 2. W czasie korzystania z usług Gabinetu, Pacjent ma obowiązek:
  1. poinformować personel o stanie swojego zdrowia, aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do terapii,
  2. poinformować personel o aktualnych urazach, stanach bólowych i innych objawach powstałych wskutek przeprowadzonej terapii, gdyż może mieć to istotny wpływ na przebieg dalszej terapii,
  3. przestrzegania zasad higieny osobistej,
  4. posiadania stroju sportowego podczas terapii,
  5. przestrzegania zaleceń terapeuty,
  6. okazania dodatkowych wyników badań (USG, RTG, MRI itp.). 

UWAGA! Jakiekolwiek urazy powstałe wskutek zatajenia przez Klienta informacji o stanie zdrowia bądź niestosowania się do zaleceń terapeuty nie mogą być podstawą do roszczeń wobec Gabinetu Terapii Manualnej Paweł Bergel. 

§8 Vouchery podarunkowe 

 1. W Gabinecie dostępne są vouchery podarunkowe, które można nabyć w siedzibie firmy, tj. przy ul. Piastowskiej 26B, na kwotę 180zł za jeden zabieg.
 2. Voucher można wykorzystać na zabiegi terapeutyczne z oferty Gabinetu. 
 3. Voucher realizowany jest w godzinach pracy Gabinetu.
 4. Klient ma 1 miesiąc od daty zakupu na umówienie się na zabieg. Zarówno rezerwacja, jak i odwołanie wizyty z voucheru odbywa się na zasadach ogólnych, określonych w §5 Regulaminu.
 5. Jeżeli klient w przeciągu 1 miesiąca od daty zakupu nie zadzwoni i nie umówi się na zabieg – voucher przepada (termin wizyty można umówić w dostępnym terminie przez okres pół roku od daty zakupu vouchera). 
 6. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę. 

§9 Przepisy porządkowe 

 1. Na terenie Gabinetu istnieje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, a także zażywania środków odurzających, oraz bycia pod ich wpływem.
 2. Pacjenci przebywający na terenie Gabinetu zobowiązani są do poszanowania mienia będącego jego własnością oraz należącego do innych Klientów, jak również do zachowania czystości.
 3. Za zniszczenie mienia, o którym mowa w ust. 2, Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność finansową.
 4. Za przedmioty pozostawione w siedzibie Gabinetu, Gabinet Terapii Manualnej Paweł Bergel nie odpowiada. 

§10 Postanowienia końcowe 

 1. Każdy Pacjent zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego zasad.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
 3. Gabinetu Terapii Manualnej Paweł Bergel zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O każdej zmianie Pacjent zostanie poinformowany telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości SMS.
 4. Niewyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usług Gabinetu.
 5. Wszelkie skargi / wnioski Pacjent może składać na piśmie na adres korespondencyjny: Gabinetu Terapii Manualnej Paweł Bergel ul. Piastowska 26B 32-410 Dobczyce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pawelbergel@op.pl. Wszystkie skargi / wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia ich wpływu.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dn.: 01.01.2024 roku. 

Dziękujemy Gabinet Terapii Manualnej Paweł Bergel